smile smile smile smile smile smile smile smile smile smile smile

Tagged: IPC sections

0

ఐపిసిలో సెక్షన్ ల అర్థం తెలుసుకోండి

సెక్షన్ 307 = హత్యాయత్నం సెక్షన్ 302 = హత్యకు శిక్ష సెక్షన్ 376 = అత్యాచారం సెక్షన్ 395 = దోపిడీ సెక్షన్ 377 = అసహజ కదలికలు సెక్షన్ 396 = దోపిడీ సమయంలో హత్య సెక్షన్ 120 = కుట్ర సెక్షన్ 365...