smile smile smile smile smile smile smile smile smile smile smile

Tagged: #tippatiga

0

తిప్పతీగ కరోనాకి చెక్ పెట్టెస్తుందా?

ఇది కరోనాని తన్నితరిమెసే అమృతవల్లి (తిప్పతీగ). భారతీయులు కల్పవల్లి రసం తీసుకుని తాగవచ్చు ఆకులు వేడి నీటిలో మరగబెట్టి తాగవచ్చు క్యాన్సర్, షుగర్, నులి పురుగులు చంపటంలో మందు. ఇది ఎవరైనా తాగవచ్చు, కరోనా అంటు వ్యాధి మాత్రమే. ప్రాణాంతకమైన వ్యాధి కాదు. 👉 మీకు గుర్తు...